Header

KoBe Traiteur

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn in hun geheel en zonder enige uitzondering van toepassing op al onze offertes, leveringen, facturen, enz.

Bestelling / het aanvaarden van onze offertes of leveringen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden.

Eventuele aanvullingen of wijzigingen in de bestelling dienen op een afzonderlijk bij te voegen aanvulling/wijzigingsbon te worden vermeld.

Alle gegevens, prijzen e. d. vermeld in onze catalogussen, prospectussen en prijslijsten zijn niet bindend voor ons.

2. Prijs en waarborg

De prijsopgaven gelden gedurende een termijn van 30 dagen.

Wij behouden ons het recht voor om de maten, gewichten of hoeveelheden bij effectieve uitvoering aan de noden op dat ogenblik aan te passen, met een aanpassing van de kostprijs en materiaal tot gevolg.

Er kan aan de klant een waarborg gevraagd worden voor het terbeschikking stellen van materiaal (o.a. tenten, barbecue, tafels, stoelen, bestek, servies, .... ).

Het risico van een foutieve opgave / inschatting van het aantal te verwachten gasten valt ten laste van de klant.

3. Levering van de goederen

De klant zal alle nodige schikkingen treffen zodanig dat de goederen in optimale omstandigheden kunnen geleverd worden en onnodige/onvoorziene kosten kunnen vermeden worden, zoals stockage, behandeling, ...

De klant is verplicht de goederen bij levering onmiddellijk te controleren en op dat ogenblik zijn eventuele opmerkingen schriftelijk mee te delen. Bij gebreke hieraan worden de goederen geacht geïnspecteerd en aanvaard te zijn.

4. Materiaal en leeggoed

De klant verbindt zich ertoe al het gebruikte materiaal ( barbecue, tafels, stoelen, tenten, bestek, servies, ... ) alsook het leeggoed in goede staat terug te geven.

Elke beschadiging aan dit materiaal dient door de klant aan ons te worden vergoed. Bij gebreke aan teruggave of teruggave in goede staat van het materiaal en/of het leeggoed, zal de klant de aangerekende kosten voor het materiaal en/of het leeggoed niet kunnen recupereren of indien nog geen kosten voor het leeggoed werden aangerekend, zullen deze worden aangerekend.

5. Betalingsmodaliteiten

De facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar bij levering van de goederen of afhaling ervan.

Een voorschot van 30 % van de prijs is eisbaar op het ogenblik van de bestelling / het aangaan van het contract.

Bij factuur gemaakt na levering dient deze, behoudens andersluidende bepaling, betaald te worden binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd ten belope van 8 % per jaar op het factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

6. Annulatie

A. In geval van niet- naleving van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiele verplichtingen door de klant kan de ontbinding van het contract door ons worden nagestreefd.

De klant dient ons dan te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door haar geleden o.w.v. het niet- respecteren van de verplichtingen en de daarmee gepaarde gaande ontbinding.

B. Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant, is deze ter vergoeding van de winstderving en de administratieve kosten, gehouden tot betaling van een schadevergoeding / annulatievergoeding, dewelke begroot wordt afhankelijk van het tijdstip van annulatie:

  • bij annulatie meer dan 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 10 %

  • bij annulatie minder dan 7 of 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 25 % van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling

  • bij annulatie binnen de 48 uur voor het evenement is het volledige bedrag verschuldigd + 10 % schadevergoeding (omdat de ingredi├źnten dan dienen weggegooid te worden en er verspilling is van voedsel)

7. Klachten

Klachten in verband met de levering of de goederen zelf dienen, gelet op de bijzondere aard van de goederen, steeds schriftelijk te gebeuren onmiddellijk op moment van de levering. Deze schriftelijke opmerkingen dienen op dat ogenblik meegegeven te worden aan de leverancier en aan ons doorgemaild te worden.

Bij gebreke aan de klacht op moment van de levering, ten laatste 24 uur vanaf de levering, worden de levering en de goederen geacht aanvaard te zijn.

Klachten i.v.m. de factuur op zich dienen steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven aan ons te worden gericht binnen 8 dagen na factuurdatum.

Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant de bevoegdheid om de betaling van de gehele of gedeeltelijke factuur te schorsen of uit te stellen.

8. Rechtsbevoegdheid

Voor alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid, uitvoering of om welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.